از 0 تا 100 اجرای جداساز لرزه ای الاستومری در سازه نوساز (به همراه دستگاه تست) در ایتالیا

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم