فیلم جلسه اول دوره راهسازی و روسازی؛ آمادگی کنکور ارشد عمران ۹۸