اندازه گیری فاصله با تئودولیت و تاکومتر

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم