معرفی ساختمان اداری انرژی صفر مالزی (به همراه زیرنویس فارسی)

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم