فیلم معرفی محاسبات دینامیک سیالات CFD

03:32

فیلم معرفی محاسبات دینامیک سیالات CFD

در این فیلم به معرفی روش محاسباتی دینامیک سیالات CFD و مبانی مرتبط با آن می پردازد ( به زبان اصلی).