فیلم معرفی محاسبات دینامیک سیالات CFD

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم