نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد، ادامه نحوه زمانبندی سوالات