خط ریلی که قطار را از میان آسمان خراش ها عبور می دهد