تست ساختمان جداسازی شده با استفاده از جداسازهای پاندول اصطکاکی FIP

58

تست ساختمان جداسازی شده با استفاده از جداسازهای پاندول اصطکاکی FIP

در این تست عملکرد جداسازها و همه درزهای انقطاع سازه جداسازی شده و کلیه تاسیسات مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم