فعال شدن میراگر جرمی و میراگر های ویسکوز FIP برج تایپه ۱۰۱ در هنگام بازدید، بازدیدکنندگان

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم