مستندی فوق العاده از معماری پست مدرن ایران

07:05

مستندی فوق العاده از معماری پست مدرن ایران

مستندی فوق العاده از معماری پست مدرن ایران که در نوع خود جنبشی بسیار بزرگی بود در معماری ایران که در دوره ای به نوزایی رسید.
خلق آثاری ماندگار و شگفت انگیز معماری بین میدان ولیعصر و میدان آزادی در دهه های 40 و 50 شمسی که هرگز تکرار نشد!