سری انتقال تجربه مصاحبه با دکتر موسی کلهری دبیر انجمن بتن ایران

25:02

سری انتقال تجربه مصاحبه با دکتر موسی کلهری دبیر انجمن بتن ایران

سری انتقال تجربه مصاحبه با دکتر موسی کلهری دبیر انجمن بتن ایران

گپ و گفتگویی در رابطه با نیاز به دوره های بازاموزی در زمینه بتن و مواد افزودنی شیمیایی

سری انتقال تجربه برنامه ایست اختصاصی تهیه شده توسط موسسه آموزشی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم