آموزش تحلیل تیرهای معین استاتیکی (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

07:46

آموزش تحلیل تیرهای معین استاتیکی (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

در این فیلم نحوه تحلیل تیرهای معین استاتیکی بیان می شود که درک این مفهومی ابتدایی بسیار ضروری است.

تیر معین استاتیکی چیست؟ یک تیر معین استاتیکی است، اگر مجهولات آن با استفاده از معادلات تعادل قابل محاسبه باشد.

برای تحلیل لازم است در ابتدا دیاگرام آزاد شامل بارهای وارده و عکس العمل ها  را رسم کنیم. بعد از ترسیم دیاگرام جسم آزاد، معادلات تعادل برای بدست آوردن عکس العمل های مجهول نوشته می شوند. دو مثال در این فیلم برای شما حل و ارائه شده است. قدم بعدی ترسیم دیاگرام های برش و لنگر خمشی است.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 ترجمه و دوبله اختصاصی شده است.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...