همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش دوازدهم: تحلیل کارایی (ارزیابی خسارت و زیان) توسط: Ronald o. Hamberger P.E.

28:31

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش دوازدهم: تحلیل کارایی (ارزیابی خسارت و زیان) توسط: Ronald o. Hamberger P.E.

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش دوازدهم: تحلیل کارایی (ارزیابی خسارت و زیان) توسط: Ronald o. Hamberger P.E.

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

12 - PBEE for Tall Building Design - Performance Analysis (Loss Estimation) by: Ronald o. Hamberger P.E.

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم