سخنرانی سمینار طراحی عملکردی در مورد طراحی طراحی لرزه ای سازه های بتنی بر اساس عملکرد و طراحی سازه ها بر اساس تغییرمکان بر اساس Model Code Fip بخش چهارم

X
عید سعید فطر مبارک
20% شارژ هدیه + ارسال رایگان
توضیحات بیشتر
22:27

سخنرانی سمینار طراحی عملکردی در مورد طراحی طراحی لرزه ای سازه های بتنی بر اساس عملکرد و طراحی سازه ها بر اساس تغییرمکان بر اساس Model Code Fip بخش چهارم

سخنرانی سمینار طراحی عملکردی در مورد طراحی طراحی لرزه ای سازه های بتنی بر اساس عملکرد و طراحی سازه ها بر اساس تغییرمکان بر اساس Model Code Fip بخش چهارم

fib MC2010 – Performance and displacement-based seismic design or evaluation of concrete structures part 4

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم