سخنرانی سمینار طراحی عملکردی در مورد طراحی طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد و طراحی سازه ها بر اساس تغییرمکان بر اساس Model Code Fip بخش اول

22:27

سخنرانی سمینار طراحی عملکردی در مورد طراحی طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد و طراحی سازه ها بر اساس تغییرمکان بر اساس Model Code Fip بخش اول

سخنرانی سمینار طراحی عملکردی در مورد طراحی طراحی لرزه ای سازه های بتنی بر اساس عملکرد و طراحی سازه ها بر اساس تغییرمکان بر اساس Model Code Fip بخش اول

fib MC2010 – Performance and displacement-based seismic design or evaluation of concrete structures part 1

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم