سمینار پایایی. مشخصات مکانیکی نانوکامپوزیت های با پایه سیمانی ارائه توسط مهندس خوش نظر از دانشگاه اتاوا، سال 94