تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92

موسسه آموزشی مهندسی 808 با افتخار برگزار می کند:

همایش بزرگ علمی تئوری کاربردی با سخنرانی اساتید برجسته کشور:

همراه با:

  • ویژه برنامه روز مهندس و رونمایی وبسایت جدید Civil808
  • اعطای گواهینامه معتبر برای شرکت کنندگان در همایش
  • برگزاری همزمان همایش به صورت وب کنفرانس

     

تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92
تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92
تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92
تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92
تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92
تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92
تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92
تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92
تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92
تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92
تصاویر اولین همایش طراحی عملکردی سازه ها ، تهران 15 اسفند 92