اعضای صفر نیرویی در خرپاها (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)