ورودآيين نامه ايران در آخرين ورژن از نرم افزار Seismobuild هم وارد نرم افزار شده است